แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
ตัวชี้วัดจำแนกตามมิติการประเมินผล
ตัวชี้วัดจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
XML JSON CSV Excel Word 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน
2564 2565 2566 1 2 3 4 5
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการประสานงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ 50.00 100 97.89 99.59 100 80 85 90 95 100 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง 1. น.ส.นิตยา คันศร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. น.ส.พภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 78.64 84.7 80.5 68 71 74 77 80 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร -
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของการเสนอหนังสือเชิญประชุม ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการการเสนอหนังสือเชิญประชุมหรือมอบหมายผู้แทนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 30.00 90 N/A 100 100 50 60 70 80 90 นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายธนากร ปลายกระสินธุ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5.00 5 - 4 4 1 2 3 4 5 นางสาวดวงนภา โสภารักษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวฐิติพร โพธิ์สุวรรณ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 5.00 90 - - - 50 60 70 80 90 - นางสาวดุษฎี กัมสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น้ำหนักรวม 100.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 1 8