แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
ตัวชี้วัดจำแนกตามมิติการประเมินผล
ตัวชี้วัดจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
XML JSON CSV Excel Word 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน
2564 2565 2566 1 2 3 4 5
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 25.00 5 N/A 5 5 1 2 3 4 5 นางพธูทิพย์ ศรีคำภา และ นางสาวณิชา ชัยชาติ นางสาวสุภัทจณี บุญเฉลิม
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25.00 5 ไม่มีการประเมินผลเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 5 5 1 2 3 4 5 นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา นางสาวชุติมา ปัตถาทุม และ นางขนิษฐา วิเศษสิทธิโชค
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 78.64 84.7 80 68 71 74 77 80 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางพธูทิพย์ ศรีคำภา, นางสาวพิชามญชุ์ ยอดรัตน์ และ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ เต้าป้อม
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ สป.กค. และ สร.กค. 30.00 5 - - - 1 2 3 4 5 นายสายป่าน ศรีสองเมือง นางสาวชุติมา ปัตถาทุม, ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรทัย บุญทัน และ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ เต้าป้อม
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5.00 12 12 เรื่อง 12 เรื่อง 12 เรื่อง 8 9 10 11 12 นางพธูทิพย์ ศรีคำภา นายสายป่าน ศรีสองเมือง
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 5.00 100 35.71 100 100 50 60 70 80 90 นางสาววันณวรรธน์ เทพพิทักษ์ นายธีรเดช จุฒะภักดี และ นางสาวภูณิชา จันทร์กุศล
น้ำหนักรวม 100.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 0 4