แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
XML JSON CSV Excel Word
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการเมืองของกระทรวงการคลัง
พันธกิจ พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 1. ประสานงานด้านการเมือง รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 2. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 3. สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในด้านการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนประชาชน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 5.
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 6.
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 7.
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 8.
9. 9.
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 1. เสริมสร้างศักยภาพการประสานงานภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรี ของกระทรวงการคลัง
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อสร้างการยอมรับจากฝ่ายการเมือง
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 2 8