แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
ตัวชี้วัดจำแนกตามมิติการประเมินผล
ตัวชี้วัดจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
XML JSON CSV Excel Word 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน
2564 2565 2566 1 2 3 4 5
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง ร้อยละความสำเร็จของการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 30.00 100 80 80 97.6 60 70 80 90 100 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นิติกรในสังกัดกลุ่มกฎหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประสานงานคดีหรือแก้ต่างคดี 20.00 85 80 80 80 65 70 75 80 85 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นิติกรในสังกัดกลุ่มกฎหมาย
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 78.64 84.7 80.5 68 71 74 77 80 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร -
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกฎหมาย ร้อยละของความสำเร็จของการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 30.00 90 - - - 60 70 80 90 100 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวอภิปรัชญ์ แสงเดช/นางสาวชลฑิชา บุญสาร
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 10.00 90 - - - 50 60 70 80 90 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวอภิปรัชญ์ แสงเดช/นางสาวชลฑิชา บุญสาร
น้ำหนักรวม 100.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 7 6