แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
ตัวชี้วัดจำแนกตามมิติการประเมินผล
ตัวชี้วัดจำแนกตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
XML JSON CSV Excel Word 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน
2564 2565 2566 1 2 3 4 5
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี 50.00 100 - 100 100 20 40 60 80 100 คุณประภาพร, คุณอำภา, คุณธนียา, คุณนิรัชดา, คุณวราพร -
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 78.64 84.7 80.5 68 71 74 77 80 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร -
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน นำระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน 30.00 5 - - - 1 2 3 4 5 คุณประภาพร, คุณณัฎฐณิชา -
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 10.00 90 - - 80 50 60 70 80 90 บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน -
น้ำหนักรวม 100.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 5 6