แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
XML JSON CSV Excel Word
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ผลักดันระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 1. ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และประสานงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ และเสนอความเห็นในฐานะหน่วยงานกลาง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่น
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 3. ศึกษา เสนอแนะ ประสาน เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง รวมถึงการบริหารจัดการระบบการวัดผลดำเนินงานของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง และรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 5. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 6. ส่งเสริม และพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบราชการ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 7. บริหารจัดการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานภายในองค์กร
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 8. ประสานงานและปฏิบัติงานตามภารกิจหรือโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
9. 9.
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 1. ยกระดับและพัฒนาระบบราชการภายในสำนักปลัดกระทรวงการคลัง
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 2. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้ถูกต้องและตรวจสอบได้
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 2 3