แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
XML JSON CSV Excel Word
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
พันธกิจ พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 1. พัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 2. งานบริการให้ความเชื่อมั่น ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 3. งานบริการให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบภายใน และจัดเก็บข้อมูล
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 6. พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะในวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำมาใช้กับงานตรวจสอบ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 7.
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 8.
9. 9.
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 1. พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 2.
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 7 3