แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
XML JSON CSV Excel Word
แผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 1. จัดทำแผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 5.
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 6.
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 7.
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 8.
9. 9.
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 1. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 2. เสริมสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 6 1