แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
XML JSON CSV Excel Word
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มกฎหมาย
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง
พันธกิจ พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 2. ดำเนินการงานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง และคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 3. ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการพิจารณาข้อหารือทางกฎหมาย และดำเนินการติดตามการดำเนินการด้านกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 7.
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 8.
9. 9.
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 1. พัฒนาและบริหารจัดการการดำเนินงานด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง
2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 2.
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2567
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 0 5