แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 1/2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.1 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการจัดประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 10.00 100 60 70 80 90 100 100 5.000 100.00 0.500 (ร่าง) การจัดประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.2 ระดับความสำเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.100 (ร่าง) หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนข้อมูล/แนวทางการเปิดรับลงทะเบียน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 10.00 5 1 2 3 4 5 0.000 0.000
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนย.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 10.00 97 77 82 87 92 97 0.000 0.000
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำเนินงาน สนย.5 ระดับความสำเร็จการจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 10.00 5 1 2 3 4 5 0.000 0.000
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SC1 บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ สนย.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน MR1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร สนย.7 จำนวนครั้งที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผ่านโครงการ “คลัง FIT ติด Trend” 30.00 6 2 3 4 5 6 0.000 0.000
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน CB1 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร สนย.8 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 10.00 90 50 60 70 80 90 N/A 0.000 0.000 (ร่าง)
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 0.600
ร้อยละ 12.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 6 8