แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลาง ประจำไตรมาสที่ 1/2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการประสานงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ 50.00 100 80 85 90 95 100 24.45 1.000 20.00 0.500 1. รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 582.95 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 307.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.81
2. รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ไปพลาง จำนวน 676.08 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0
3.รวมวงเงินงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 1,259.03 ล้านบาท การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้+เงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้) จำนวน 307.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.45
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 68 71 74 77 80 0.000 0.000
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของการเสนอหนังสือเชิญประชุม ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการการเสนอหนังสือเชิญประชุมหรือมอบหมายผู้แทนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 30.00 90 50 60 70 80 90 100 5.000 100.00 1.500 ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองเสนอหนังสือประชุมในนามปลัดกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งหมด 699 เรื่อง และสามารถให้มีผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมทันตามกำหนดเวลา จำนวน 699 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหนังสือเชิญประชุมทั้งหมด
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.100 กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยส่วนบริหารการพัสดุได้สมัครเข้ารับการเข้าฝึกอบรมจำนวน 5 คน
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 5.00 90 50 60 70 80 90 0.000 0.000
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 2.100
ร้อยละ 42.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 6 5