แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 1/2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 10.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.100 เสนออนุมัติและจัดทำโครงการ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง 10.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.100 เสนออนุมัติและจัดทำโครงการ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GF-eLAAS) 10.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.200 เก็บรวบรวมความต้องการ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน สำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai 10.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.100 ขออนุมัติการดำเนินการโครงการ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี 10.00 0.5 1.3 1.2 1.1 1 0.5 0.5 5.000 100.00 0.500 ของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 68 71 74 77 80 0.000 0.000
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละของการลดพื้นที่และเวลาในการจัดเก็บ/ค้นหา เอกสารกระดาษตอบเรื่องร้องเรียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 30.00 95 75 80 85 90 95 80 2.000 40.00 0.600 ปริมาณพื้นที่และเวลาในการจัดเก็บ/ค้นหาเอกสารกระดาษลดลงคิดเป็น ร้อยละ 85
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 10.00 90 50 60 70 80 90 50 1.000 20.00 0.100 -
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 1.700
ร้อยละ 34.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 1 0