แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง ประจำไตรมาสที่ 2/2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB1 การบริหารจัดการการตอบข้อซักถามประชาชนผ่านกล่องข้อความ กสค.1 จำนวนการให้บริการ ถาม-ตอบ ในสื่อ Social media ของ กค. 20.00 150 110 120 130 140 150 109 1.000 20.00 0.200 จำนวนการให้บริการถาม-ตอบ ในสื่อ Social media ทั้งหมด ของ กค. โดย กสค. ทำหน้าที่ Admin ในการรวบรวมและตอบข้อซักถามของประชาชน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB2 รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการสื่อ Social media ของ กค. กสค.2 จำนวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ Social media ของ กค. 15.00 500 300 350 400 450 500 1253 5.000 100.00 0.750 จำนวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ Social media ของ กค.
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสารนิเทศการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ กสค.3 ร้อยละการบริหารจัดการข่าวสาร เพื่อจัดการสถานการณ์ที่มีข่าวเชิงลบ/ข่าวบิดเบือน/ข่าวปลอมของกระทรวงการคลัง 15.00 95 75 80 85 90 95 85 3.000 60.00 0.450 ร้อยละการบริหารจัดการข่าวสาร เพื่อจัดการสถานการณ์ที่มีข่าวเชิงลบ/ข่าวบิดเบือน/ข่าวปลอมของกระทรวงการคลัง
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SC1 การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ กสค.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน MR1 ยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสารนิเทศการคลังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ1 กสค.5 จำนวนการจัดทำเนื้อหา (content) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงการคลัง ผ่านสื่อ Social media ของ กค. ในความรับผิดชอบของ กสค. 15.00 85 65 70 75 80 85 33 1.000 20.00 0.150 จำนวนการผลิตเนื้อหา (content) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงการคลัง ผ่านสื่อ Social media ของ กค. ในความรับผิดชอบของ กสค.
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน MR2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม กสค.6 จำนวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่างๆ ของกระทรวงการคลัง 15.00 80 60 65 70 75 80 71 3.200 64.00 0.480 จำนวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่างๆ ของกระทรวงการคลัง
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน CB1 เพิ่มองค์ความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของ กสค. กสค.7 จำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 10.00 90 50 60 70 80 90 77.27 3.727 74.54 0.373 การพัฒนาบุคลากรของ กสค. ในด้านความรู้ความสามารถ ฝึกฝนทักษะ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะให้มากขึ้น โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาในโครงการฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ ที่ สป.กค. หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดขึ้น
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 2.403
ร้อยละ 48.05
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 4 4