แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาสที่ 1/2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB3 หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ศปท.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง 15.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.150 (ร่าง) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนการทุจริตกระทรวงการคลัง นำความเสี่ยงการทุจริตที่ได้นี้มากำหนดเป็นมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร RB1 บุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต ศปท. 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.500 (ร่าง) 1.กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์กระทรวงการคลัง (กำหนดคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ฯ) 2.จัดทำหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด ให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางที่กำหนดส่งให้ที่ ศปท.
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน RB2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ทำให้เกิดความตะหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ศปท. 3 ร้อยละคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) 10.00 90 70 75 80 85 90 1 1.000 20.00 0.100 (ร่าง) จัดตั้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 51/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SC1 บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ศปท.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15.00 80 68 71 74 77 80 0 1.000 20.00 0.150 (ร่าง) N/A
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร MR1 แหล่งข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุงเน้นเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ศปท.5 จำนวนเรื่องที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางผ่านเว็ปไซต์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง 15.00 12 4 6 8 10 12 4 1.000 20.00 0.150 (ร่าง) จัดทำข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. / สำนักงาน ป.ป.ท. / สำนักงาน ก.พ. ไตรมาสที่ 1 จำนวน 5 เรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน MR2 ติดตามการรายงานเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ศปท.6 ระดับความสำเร็จในการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเพื่อจัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 15.00 5 1 2 3 4 5 5 5.000 100.00 0.750 (ร่าง) (1.) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ มายัง ศปท. (2.) ศปท. ตรวจสอบความถูกต้องการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ (3.) ศปท. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้เป็นในภาพของกระทรวงการคลัง (4.) ศปท. เสนอข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร รับทราบและเห็นชอบก่อนรายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. (5.) ศปท. จัดส่งข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน CB1 บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ศปท.7 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 5.00 100 50 60 70 80 90 60 2.000 40.00 0.100 (ร่าง) ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวของ ศปท. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง มีจำนวน 6 ราย คิดเป็น 50 % ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 12 ราย
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 1.900
ร้อยละ 38.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 3 6