แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำไตรมาสที่ 1/2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 25.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.250 ทบทวนผลการดำเนินงานจากผลคะแนนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ feedback ของผู้ประเมิน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการให้มีความครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25.00 5 1 2 3 4 5 2 2.000 40.00 0.500 - จัดประชุมคณะกรรมการกำกับฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- จัดส่งตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 68 71 74 77 80 N/A 0.000 0.000
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ สป.กค. และ สร.กค. 30.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.300 ศึกษาเกณฑ์การดำเนินงาน และมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5.00 12 8 9 10 11 12 3 1.000 20.00 0.050 จัดทำองค์ความรู้และเผยแพร่จำนวน 3 เรื่อง คือ
1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. วิถีการทำงานแบบ Agile Mindset
3. ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 5.00 100 50 60 70 80 90 100 5.000 100.00 0.250 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละ 100 เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 1.350
ร้อยละ 27.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 2 9