แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

XML JSON CSV Excel Word
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล ประจำไตรมาสที่ 1/2567
แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่อง
เป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 2567
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน สถานะ
1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจ-ราชการกระทรวงการคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลัง 25.00 5 1 2 3 4 5 N/A 0.000 0.000
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจ-ราชการกระทรวงการคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตาม 25.00 826 805 810 815 820 826 N/A 0.000 0.000
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10.00 80 68 71 74 77 80 0.000 0.000
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล (Store data) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)ของสำนักตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้ cloudbox.mof.go.th ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ cloud storage 30.00 5 1 2 3 4 5 1 1.000 20.00 0.300 วางแผนการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มิติด้านการพัฒนาองค์กร
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักตรวจสอบและประเมินผล และสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานในองค์กร ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 10.00 80 50 60 70 80 90 60 2.000 40.00 0.200 ร้อยละ 60 ของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
น้ำหนักรวม 100.00 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 0.500
ร้อยละ 10.00
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 6 0 3 4